Писарница | Транскрибуј страну

Гина

« претходна страна | следећа страна » |

You don't have permission to transcribe this page.

Транскрипција [историјат]

Ги̏на, е, 3 п. ј. као 2, ж. жен. име, хипокор. од Ангели̏на: Ги̏на Чифтели̑на. У В. и Ел. нема. - У РЈА исто тако.

You don't have permission to discuss this page.

Current Page Discussion [history]